Vereniging het museum winterswijk Museum Freriks Vereniging het Museum
 

Nieuws
ANBI
Geschiedenis
Doelstelling
Bestuur en organisatie
Transcriptiegroep
Boekverkoop
Openingstijden
Historisch Informatie Punt
Gastenboek
Route beschrijving
Lidmaatschap
Contact
Adres

ANBI registratie         

Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk is door de belastingdienst geregistreerd
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan de Stichting wil nalaten of schenken,
is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en
erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de doelstellingen
van de stichting.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren,
met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Voor Stichting
Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk vindt u de gegevens hieronder.

Gegevens van de Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk:

Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk
Wereld van Wenters
Kamer van Koophandel: 40101204
Fiscaal nummer: 0046.48.286

Contactgegevens:

Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk
Laan van Hilbelink 6, 7101 WG WINTERSWIJK
Tel: 0543 – 533 533

 

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk is verantwoordelijk
voor het beleid op hoofdlijnen, draagt zorg dat het beleid wordt uitgevoerd conform de statutaire
uitgangspunten en houdt toezicht op die uitvoering. Verantwoording vindt jaarlijks plaats door het
uitbrengen van jaarverslag en de financiële verslaglegging.

 

J.H.M. Doppen : secretaris

A.H. van Rijssen-Dunnewold : penningmeester

W. ter Haar : bestuurslid

A.G.C. Brouwer-Boekschoten : bestuurslid

J.A. Heesen-Pasman : bestuurslid

 

Beleidsplan:

Het meerjarenplan is gebaseerd op de verwezenlijking van de statutaire doelstellingen. In de beschikbare
verslaglegging wordt duidelijk welke activiteiten zijn uitgevoerd, op welke wijze de stichting voorziet in middelen
en hoe dat beheerd wordt. De bestedingen blijken uit de staat van uitgaven.

 

Beloningsbeleid:

Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk. Vrijwilligers ontvangen uitsluitend een
vergoeding voor gemaakte reiskosten.
De bestuursleden van Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk ontvangen geen
vakantiegeld of een vergoeding voor gemaakte reis- en verblijfskosten.


 

Doelstelling:

De doelstelling van de vereniging is omschreven in de statuten: De stichting heeft ten doel:

 • Het tentoonstellen en toegankelijk maken van aan de stichting toevertrouwde (museale)
  collecties.

 • Het bevorderen van (wetenschappelijk onderzoek) op het gebied van de streekhistorie.

 • Het verrichten van historisch onderzoek en de bescherming van de schoonheid en het
  historisch ruimtelijk karakter van de gemeente Winterswijk en omgeving in
  het algemeen
  en in het bijzonder van monumenten.

  En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
  bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

 • Het beheren van gebouwen

 • Het in dienst hebben van personeel en vrijwilligers

 • Het organiseren van tentoonstellingen, lezingen en excursies.

 • Het doen van onderzoek en het stimuleren van onderzoek.

 • Het verzorgen van publicaties.

 • Het faciliteren van de hiervoor genoemde activiteiten.

Financiële verantwoording:

Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk is een stichting zonder winstoogmerk die haar
activiteiten  kan ontplooien door een subsidie van de Gemeente Winterswijk en door donaties van particulieren,
bedrijven en instellingen. De activiteiten worden jaarlijks opgenomen in het jaarverslag.

De jaarrekening en het financiële jaarverslag wordt jaarlijks gecontroleerd door een registeraccountant en
voorzien van een samenstellingsverklaring.

Jaarrekeningen Vereniging Het Museum (PDF):

  Jaarrekening 2016
  Jaarrekening 2015
  Jaarrekening 2014
  Jaarrekening 2013
  Jaarrekening 2012

Jaarrekeningen Stichting Het Museum in het Hart van Winterswijk (PDF):

  Jaarrekening 2016
  Jaarrekening 2015
  Jaarrekening 2014   Jaarrekeningen 2013 en 2014 (toelichting)
  Jaarrekening 2013
  Jaarrekening 2012
                                                                              
  Jaarverslag 2016
  Jaarverslag 2015
  Jaarverslag 2014

 

Copyright © HeuvelmanMedia