Vereniging het museum winterswijk Museum Freriks Vereniging het Museum
 

Home
Laatste nieuws
Agenda
ANBI
Geschiedenis
Doelstelling
Bestuur en organisatie
Collectie
Transcriptiegroep
Monumenten
Boekverkoop en publicaties
Foto en Film galerij
Spieker Kossink
Aanwinsten en schenkingen
Openingstijden
KUNST ENDE
Historisch Informatie Punt
Gastenboek
Route beschrijving
Het lidmaatschap
Contact
Links
Belevenis Museum
Jaarrekeningen
Adresgegevens

ANBI registratie

Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan de Stichting wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de doelstellingen van stichting.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Voor Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk vindt u de gegevens hieronder.

Gegevens van de Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk:

Naam: Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk

Wereld van Wenters

Kamer van Koophandel: 41038484

Fiscaal nummer: 0046.48.286
 

Contactgegevens:
Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk
Laan van Hilbelink 6, 7101 WG WINTERSWIJK
Tel: 0543 – 533 533 E-mail: wereldvanwenters@
gmail.com

 

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk is verantwoordelijk voor het beleid op hoofdlijnen, draagt zorg dat het beleid wordt uitgevoerd conform de statutaire uitgangspunten en houdt toezicht op die uitvoering. Verantwoording vindt jaarlijks plaats door het uitbrengen van jaarverslag en de financiële verslaglegging.

Bestuurssamenstelling;

J.H.M. Doppen : secretaris

A.H. van Rijssen-Dunnewold : penningmeester

W. ter Haar : bestuurslid

A.G.C. Brouwer-Boekschoten : bestuurslid

J.A. Heesen-Pasman : bestuurslid

 

Beleidsplan:
Het meerjarenplan is gebaseerd op de verwezenlijking van de statutaire doelstellingen. In de beschikbare verslaglegging wordt duidelijk welke activiteiten zijn uitgevoerd, op welke wijze de stichting voorziet in middelen en hoe dat beheerd wordt. De bestedingen blijken uit de staat van uitgaven.

 

Zie het jaarverslag 2014

 

Beloningsbeleid:

Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk. Vrijwilligers ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte reiskosten.
De bestuursleden van Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk ontvangen geen vakantiegeld of een vergoeding voor gemaakte reis- en verblijfskosten.

Doelstelling:
De doelstelling van de vereniging is omschreven in de statuten: De stichting heeft ten doel:

  • Het tentoonstellen en toegankelijk maken van aan de stichting toevertrouwde

(museale) collecties.

  • Het bevorderen van (wetenschappelijk onderzoek) op het gebied van de

streekhistorie.

  • Het verrichten van historisch onderzoek en de bescherming van de schoonheid

en het historisch ruimtelijk karakter van de gemeente Winterswijk en omgeving in

het algemeen en in het bijzonder van monumenten.

En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords,


 

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

  • Het beheren van gebouwen

  • Het in dienst hebben van personeel en vrijwilligers

  • Het organiseren van tentoonstellingen, lezingen en excursies.

  • Het doen van onderzoek en het stimuleren van onderzoek.

  • Het verzorgen van publicaties.

  • Het faciliteren van de hiervoor genoemde activiteiten.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

 

Zie het jaarverslag 2014

 

Financiële verantwoording:
Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk is een stichting zonder winstoogmerk die haar activiteiten kan ontplooien door een subsidie van de Gemeente Winterswijk en door donaties van particulieren, bedrijven en instellingen. De activiteiten worden jaarlijks opgenomen in het jaarverslag. De jaarrekening en het Financiële Jaarverslag

 

 

 

Zie het jaarverslag 2014

 

Financiële verantwoording:
Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk is een stichting zonder winstoogmerk die haar activiteiten kan ontplooien door een subsidie van de Gemeente Winterswijk en door donaties van particulieren, bedrijven en instellingen. De activiteiten worden jaarlijks opgenomen in het jaarverslag. De jaarrekening en het Financiële Jaarverslag wordt jaarlijks gecontroleerd door een registeraccountant en voorzien van een samenstellingsverklaring.

Zie de  jaarrekening 2013

Zie de  jaarrekening 2014

 

 

Copyright © HeuvelmanMedia