Vereniging het museum winterswijk Museum Freriks Vereniging het Museum
 

Nieuws
ANBI
Geschiedenis
Doelstelling
Bestuur en organisatie
Transcriptiegroep
Boekverkoop
Openingstijden
Historisch Informatie Punt
Gastenboek
Route beschrijving
Lidmaatschap
Contact
Adres

ANBI registratie         

De Vereniging Het Museum van Winterswijk is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan de vereniging wil nalaten of schenken,
is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en
erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de doelstellingen
van de vereniging.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren,
met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Voor de Vereniging
het Museum en van de Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk vindt u de gegevens
hieronder.

Gegevens van de Vereniging het Museum Winterswijk:

Vereniging het Museum
Kamer van Koophandel: 40101204 
RSIN: 816069360

Contactgegevens:

Vereniging het Museum
Laan van Hilbelink 6, 7101 WG WINTERSWIJK
Tel: 0543 – 533 533

 

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de Vereniging het Museum is verantwoordelijk voor het beleid op hoofdlijnen, draagt zorg
dat het beleid wordt uitgevoerd conform de sttuaire uitgangspunten en houdt toezicht op die uitvoering.
Verantwoording vindt jaarlijks plaats door het uitbrengen van jaarverslag en de financiële verslaglegging.

 

H. van Lith (voorzitter)
R.A. Brongers (vice voorzitter)
...vacant (secretaris)
A.B. Hoogenraad (2e secretaris)
H. van Swaaij (penningmeester)
S. Kemeling (bestuurslid)
...vacant (bestuurslid)
W. ter Haar (bestuurslid)

 

Beleidsplan:

Het meerjarenplan is gebaseerd op de verwezenlijking van de statutaire doelstellingen. In de
beschikbare verslaglegging wordt duidelijk welke activiteiten zijn uitgevoerd, op welke wijze de
vereniging voorziet in middelen en hoe dat beheerd wordt. De bestedingen blijken uit de staat
van uitgaven.

 

Beloningsbeleid:

Vrijwilligers van de Vereniging het Museum ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte
reiskosten. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

                            

Financiële verantwoording:

De Vereniging het Museum is een vereniging zonder winstoogmerk die haar activiteiten  kan ontplooien door
een subsidie van de Gemeente Winterswijk en door donaties van particulieren, bedrijven en instellingen.
De activiteiten worden jaarlijks opgenomen in het jaarverslag.


De jaarrekening en het financiële jaarverslag wordt jaarlijks gecontroleerd door een registeraccountant en
voorzien van een samenstellingsverklaring.

Statuten Vereniging het Museum (PDF):

Jaarrekeningen Vereniging het Museum (PDF):

  Jaarrekening 2017
  Jaarrekening 2016
  Jaarrekening 2015

Gegevens van de Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk:


Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk
Wereld van Wenters

Kamer van Koophandel: 41038484
RSIN: 0046.48.286

Contactgegevens:

Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk
Laan van Hilbelink 6-10,
7101 WG WINTERSWIJK

Tel: 0543 – 533 533

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk is verantwoordelijk voor
het beleid op hoofdlijnen, draagt zorg dat het beleid wordt uitgevoerd conform de sttuaire uitgangspunten
en houdt toezicht op die uitvoering. Verantwoording vindt jaarlijks plaats door het uitbrengen van jaarverslag
en de financiële verslaglegging.

F. Catau (voorzitter)
J.H.M. Doppen  (secretaris)
W. ter Haar (penningmeester)

Beleidsplan:

Het meerjarenplan is gebaseerd op de verwezenlijking van de statutaire doelstellingen. In de
beschikbare verslaglegging wordt duidelijk welke activiteiten zijn uitgevoerd, op welke wijze de
vereniging voorziet in middelen en hoe dat beheerd wordt. De bestedingen blijken uit de staat
van uitgaven.

Beloningsbeleid:

Vrijwilligers van de Stichting het Museum in het Hart van Winterswijk ontvangen uitsluitend een vergoeding
voor gemaakte reiskosten. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording:

Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk is een stichting zonder winstoogmerk die haar
activiteiten kan ontplooien door een subsidie van de Gemeente Winterswijk en door donaties van particulieren,
bedrijven en instellingen. De activiteiten worden jaarlijks opgenomen in het jaarverslag. De jaarrekening en het financiële jaarverslag wordt jaarlijks gecontroleerd door een registeraccountant en voorzien van een samenstellingsverklaring.

Jaarrekeningen Stichting Het Museum in het Hart van Winterswijk (PDF):

  Jaarrekening 2017                                                         
  Jaarrekening 2016
  Jaarrekening 2015
 
  Jaarverslag 2017
  Jaarverslag 2016
  Jaarverslag 2015
Copyright © HeuvelmanMedia