Vereniging het museum winterswijk Museum Freriks Vereniging het Museum
 

Nieuws
ANBI
Geschiedenis
Doelstelling
Bestuur en organisatie
Transcriptiegroep
Boekverkoop
Openingstijden
Historisch Informatie Punt
Gastenboek
Route beschrijving
Lidmaatschap
Contact
Adres

ANBI registratie         

De Vereniging Het Museum van Winterswijk is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan de vereniging wil nalaten of schenken,
is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en
erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de doelstellingen
van de vereniging.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren,
met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Voor de Vereniging
Het Museum vindt u de gegevens hieronder.

Gegevens van de Vereniging Het Museum Winterswijk:

Vereniging Het Museum
Kamer van Koophandel: 40101204 
RSIN: 816069360

Contactgegevens:

Vereniging Het Museum
Laan van Hilbelink 6, 7101 WG WINTERSWIJK
Tel: 0543 – 533 533

 

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de Vereniging Het Museum  is verantwoordelijk voor het beleid op hoofdlijnen,
draagt zorg dat het beleid wordt uitgevoerd conform de statutaire uitgangspunten en houdt toezicht op
die uitvoering. Verantwoording vindt jaarlijks plaats door het uitbrengen van jaarverslag en de financiële
verslaglegging.

 

H. van Lith (voorzitter)
J.H. Winkelhorst (secretaris)
H. van Swaaij (penningmeester)
A.B. Hoogenraad (bestuurslid)
S. Kemeling (bestuurslid)
J.H.M. Doppen (bestuurslid)
R.A. Brongers (bestuurslid)
W. ter Haar (bestuurslid)

 

Beleidsplan:

Het meerjarenplan is gebaseerd op de verwezenlijking van de statutaire doelstellingen. In de
beschikbare verslaglegging wordt duidelijk welke activiteiten zijn uitgevoerd, op welke wijze de
vereniging voorziet in middelen en hoe dat beheerd wordt. De bestedingen blijken uit de staat
van uitgaven.

 

Beloningsbeleid:

Vrijwilligers van de Vereniging Het Museum ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte
reiskosten. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Doelstelling:

De doelstelling van de vereniging is omschreven in de statuten: De vereniging heeft ten doel:

 • Het (doen) beheren, tentoonstellen en toegankelijk maken van aan haar toevertrouwde collecties.
 • Het bevorderen van onderzoek op het gebied van de streekhistorie in de ruimste zin van het woord.
 • Het bevorderen van archeologisch onderzoek in Winterswijk en omgeving.
 • Het bevorderen van geologisch onderzoek in Winterswijk en omgeving.
 • Het verrichten van historisch onderzoek en de bescherming van de schoonheid en het historisch karakter van de gemeente Winterswijk en omgeving in  het algemeen en in het bijzonder van monumenten.
 • En voorts al hetgeen met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.


De Vereniging Het Museum tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

 • Het organiseren van tentoonstellingen, lezingen en excursies.
 • Het doen van onderzoek en het stimuleren van onderzoek
 • Het verzorgen van publicaties
 • Het verwerven van objecten ten behoeve van de collectie
 • Al hetgeen met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,                      alles in de ruimste zin van het woord.
                            

Financiële verantwoording:

De Vereniging Het Museum is een vereniging zonder winstoogmerk die haar activiteiten  kan ontplooien door
een subsidie van de Gemeente Winterswijk en door donaties van particulieren, bedrijven en instellingen.
De activiteiten worden jaarlijks opgenomen in het jaarverslag.

De jaarrekening en het financiële jaarverslag wordt jaarlijks gecontroleerd door een registeraccountant en
voorzien van een samenstellingsverklaring.

Jaarrekeningen Vereniging Het Museum (PDF):

  Jaarrekening 2016
  Jaarrekening 2015
  Jaarrekening 2014
  Jaarrekening 2013
  Jaarrekening 2012

 

Copyright © HeuvelmanMedia