fbpx

 

 

40 jaar amateurarcheologie in Winterswijk; archivering en catalogisering collectie Goorhuis


Vereniging Het Museum heeft samen met de gemeente Winterswijk het plan opgevat om de uitgebreide archeologische collectie van Jan Goorhuis te ontsluiten. Zij hebben RAAP de opdracht gegeven de collectie te archiveren, te catalogiseren en in vondst dozen te verpakken. Dit project is mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van het Prins Bernhard fonds, het Roelvink fonds, de gemeente Winterswijk, Vereniging Het Museum en anderen. Circa 19.000 vondsten uit 44 vindplaatsen zijn voorzien van vondst kaarten, in moderne plastic zakken verpakt en in 91 vondst dozen opgeborgen. De gegevens van de vindplaatsen zijn in een database ingevoerd en in samengevatte vorm in een vindplaatsen catalogus opgenomen. De bijbehorende documentatie is gescand en aan de database gekoppeld. Om een eerste indruk te geven van de potentie van vondsten en documentatie is een deel van het materiaal uitgewerkt en beschreven. Het gaat om de bevindingen van en de vondsten gedaan tijdens een van de eerste onderzoeken door Winterswijkse amateurarcheologen: het onderzoek tijdens de bouw van de Wheme flat op de overgang van de Markt naar de Wheme in 1977/1978. Hiertoe is de documentatie van het onderzoek bestudeerd en deels in digitale kaarten verwerkt en zijn aardewerkvondsten opnieuw gedetermineerd en gedateerd. Verder worden enkele bijzondere vondsten van andere vindplaatsen in de omgeving van de Wheme besproken.

Hoewel slechts een globaal inzicht verkregen kon worden met betrekking tot de archeologische inhoud van de collectie is het al wel mogelijk om de archeologische waarde van de vondsten en de bijbehorende documentatie wat nader te specificeren. Voor de vondst complexen uit het middeleeuwse dorpscentrum betekent dit bijvoorbeeld dat het mogelijk is om vondsten en vondst complexen te koppelen aan bepaalde panden en hun bewoners. De vondsten kunnen ons op die wijze een beeld verschaffen van hun welstand en (ambachtelijke en andere) activiteiten. Daarnaast kunnen de vondsten via toekomstig onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis van de materiële cultuur in de Oostelijke Achterhoek en het aangrenzende Münsterland van de prehistorie tot het heden.

Belangrijke vondst complexen zijn wat dit betreft sowieso de laatmiddeleeuwse oven storten van blauwgrijs en grijs bakkend aardewerk uit het Woold (vindplaatsnummers 10 en 11) en de nieuwe tijdse ovenstorten uit de dorpskern (vindplaatsnummer 2). Vondst complexen die beslist een thematische tentoonstelling in het lokale museum en een rijk geïllustreerde en doorwrochte historische en archeologische publicatie verdienen, zodat een groter publiek kennis kan maken met de buiten Winterswijk nog vrijwel onbekende producten van de lokale pottenbakkers. Daarnaast zouden kleinere of delen van vondst complexen door archeologiestudenten bewerkt kunnen worden in het kader van hun studie.

Los van hun wetenschappelijke, archeologische waarde bevat de collectie Goorhuis vele stukken die geschikt zijn om vanwege hun schoonheid, informatiewaarde en of educatieve waarde in het lokale museum tentoon gesteld te worden. Hierbij moet wel in acht genomen worden dat de conserveringstoestand van diverse stukken als zorgwekkend omschreven kan worden. Het gaat in eerste instantie om kwetsbare voorwerpen van metaal en organisch materiaal die voor een duurzaam behoud zorg van een professionele conservator behoeven. Daarnaast is het zeer aan te bevelen om bepaalde stukken (tevens) te laten restaureren om hun museale waarde te vergroten, waarbij (in eerste instantie) rekening gehouden kan worden met de inrichting of het inrichtingsplan van de/een expositie in het lokale museum. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het (nog niet gerestaureerde) materiaal uit waterput 1 van de Wheme/Markt (vindplaatsnummer 26) en diverse urnen uit de Winterswijkse urnenvelden.

Hieronder is het volledige rapport in te zien.


 

 

Deel dit bericht

Terug naar het overzicht