fbpx

.
.
.
.
.
.
.
.
Onze secretaris Rene Vielvoije heeft de raad tijdens de inspraakavond toegeproken over de subsidie voor het volgend jaar

Dit waren zijn woorden:

Goedenavond,
Ik sta hier in de rol van secretaris van Vereniging Het Museum (VHM) en van penningmeester van de Stichting Exploitatie van het Museum in het hart van Winterswijk (SEM). De VHM en SEM zijn nauw met elkaar verbonden. Aangezien mijn inspraak voornamelijk de subsidie tbv de VHM betreft, zal ik in het vervolg alleen deze noemen.
• Eind 2020 is er een voornemen om de subsidie aan de Vereniging per 2022 terug te brengen van 35k naar 10k, een korting van 25k. Argument: te weinig bezoekers voor de Wereld van Wenters.
• We konden ontkomen aan deze korting door mee te werken aan de totstandkoming van een nieuwe museumvisie (alsof we een dergelijk dreigement nodig hadden om dat te doen).
• Medio 2022 was de Museum Visie af.
• In een gesprek met ex-wethouder Tannemaat gaf hij aan dat hij enthousiast was over deze Museum Visie en dat het College had besloten om geen geld te stoppen in de Wereld van Wenters, maar dat vanaf 2023 de huisvestingskosten van de MuseumFabriek zouden worden gesubsidieerd en dat daarmee de voorgenomen bezuiniging van 25k geen doorgang zou vinden.
• Op

 

basis van de Museum Visie is er een convenant afgesloten door alle deelnemende partijen (inclusief de gemeente). De vereniging speelt een actieve rol in de uitvoering van het convenant en is bezig met een herinrichting van de MuseumFabriek om deze toegankelijker te maken voor toeristen, schoolklassen en andere groepen. Maar ook om het museale karakter van de MuseumFabriek te vergroten.
• Voor 2023 werd er, conform de afspraak, subsidie aangevraagd ter grootte van de huisvestingskosten, het gevraagde bedrag werd niet toegekend maar wel het geïndexeerde bedrag dat ook voor 2022 was toegekend.
• Na een bezwaarschrift werd erkend dat dit fout was gegaan en werden we verzocht om via een andere maatregel het verschil aan te vragen. Dat hebben we gedaan, het bedrag werd toegekend en het bezwaarschrift werd ingetrokken met de toezegging dat deze vergissing niet meer zou worden gemaakt.
• Voor 2024 hebben we het bedrag voor de huisvestingskosten van de MuseumFabriek uit de, bij de gemeente bekende, meerjarenbegroting aangevraagd.
• In een Teams-gesprek op 26 september jl werd ons medegedeeld dat er voor 2024 geen indexatie zou plaatsvinden en dat het subsidiebedrag gelijk zou zijn aan het oorspronkelijke bedrag van 2023. Dus zonder het toegekende aanvullende bedrag.

 • Gisteren kwam de mededeling van de wethouder dat de indexatie toch zou plaatsvinden op basis van het oorspronkelijke bedrag van 2023 en dat het extra aanvullende bedrag niet werd meegenomen, omdat dit niet door haar was toegezegd.
  • Dit betekent dat er na indexatie voor de vereniging een verschil is van ca €8000 oftewel ca 16,5% van de aangevraagde subsidie. En dat het zeer aannemelijk is dat dit verschil, als het niet aangepast wordt, in de komende jaren steeds groter zal worden.
  • Hierdoor zal er een uitholling plaatsvinden van het Eigen Vermogen van de VHM waardoor het voortbestaan in gevaar zal komen en onze rol in de uitvoering van het convenant rond de Museumvisie onder druk zal komen te staan.
  • Vandaag aan het eind van de middag hebben wij een bericht ontvangen dat niet een individuele wethouder over de hoogte van de subsidie gaat maar de gemeenteraad en dat het College betreurt dat er in het verleden verwachtingen zijn gewekt die niet worden nagekomen.
  • Hoewel wij begrijpen dat de gemeenteraad daar het laatste woord in heeft, verwondert het ons dat er in eerste instantie na ons bezwaarschrift erkend wordt dat er iets is misgegaan en dat de gemaakte afspraak herbevestigd wordt. Blijkbaar leefde er op dat moment ook bij het ambtelijk apparaat een andere verwachting.
  • Achteraf lijkt het er op dat er zelfs geen moeite is gedaan om deze toezegging aan de raad voor te leggen, anders zou bij het bespreken van ons bezwaarschrift dit zeker al aan de orde zijn gekomen.
  • Naar onze mening verdient dit geheel niet de schoonheidsprijs en helpt de wijze waarop dit geheel is verlopen niet mee aan een vertrouwensrelatie tussen de gemeente en een vrijwilligersorganisatie zoals de VHM.
  • Namens de VHM roep ik de Raad dan ook op om alsnog de toegezegde subsidie toe te kennen zodat de gemaakte afspraak wordt nagekomen.
  • Hoe dan ook zijn we van mening dat het College met de huidige bezuinigingsvoorstellen de infrastructuur van cultureel Winterswijk beschadigt.
  Cultuur loopt dwars door onze maatschappij en is een verbindende factor waardoor Winterswijkers elkaar ontmoeten, samen leren en creëren. Ieder op zijn of haar eigen niveau, maar iedereen met evenveel plezier. Cultuur verbindt als geen ander middel.
  Ik dank u voor uw aandacht.

Rene Vielvoije, secretaris Vereniging Het Museum

 

 

 

 

Deel dit bericht

Terug naar het overzicht